Feitelijke toedrachten

Overboord gevallen

In de burgerlijke stand de aangifte door Teunis Harteveld en Machiel Vrolijk -vissers- van het verdrinken van matroos Teunis den...

Lees verder

Naamsvermeldingreglement VNMS

Reglement als bedoeld in artikel 15 van de Statuten van de Stichting VissersNamenMonument Scheveningen (hierna: de Stichting).


Artikel 1
. Periode die door het VissersNamenMonument wordt bestreken
Het monument vermeldt, voor zover redelijkerwijs met zorgvuldig en nauwgezet (archief)onderzoek kan worden achterhaald, zo volledig mogelijk al de namen van de Scheveningse vissers die sinds 1813 tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten. Het tijdvak is naar de toekomst toe onbegrensd.

Artikel 2. Definitie van ‘Scheveningse visser’
Onder ‘Scheveningse visser’ wordt in dit reglement verstaan: de visser die ten tijde van het overlijden deel uitmaakte van de Scheveningse vissersgemeenschap en woonplaats had in Scheveningen (Den Haag daaronder begrepen), danwel - in het geval hij ten tijde van het overlijden niet meer op Scheveningen c.q. in Den Haag woonde - in Scheveningen is geboren. In beide gevallen ongeacht de plaats van registratie van het vissersvaartuig waarvan de visser ten tijde van het overlijden opvarende was.

Artikel 3. Betekenis van visser: ‘tijdens de uitoefening van het beroep’
Het overlijden moet zijn oorzaak vinden in een omstandigheid die rechtstreeks verband houdt met en zich voordoet tijdens de uitoefening van het beroep als visser: de zgn. beroepsvisser. Daaronder valt dus niet degene die ten tijde van het overlijden werkzaam was in een andere sector dan de visserij, zoals de marine, het redding- of loodswezen, de koopvaardij of kleine handels- of binnenvaart, de offshore-industrie of het baggerbedrijf en evenmin degene die de visvangst als nevenactiviteit en/of als besteding van vrije tijd (‘recreatievisser’) beoefende.

Artikel 4. Gevallen waarin naamsvermelding kan plaatsvinden
1. Het monument dient tot vermelding van de Scheveningse vissers die niet of niet in levende lijve zijn teruggekeerd van zee ten gevolge van verdrinken in zee of overlijden aan boord ten gevolge van een ongeval of andere calamiteit of lichamelijke aandoening.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt het begrip ‘zee’ verstaan in de meest ruime zin des woords. Het omvat behalve de volle zee en de kustwateren, ook de branding en de binnenwateren, waaronder mede begrepen het havenwater.

Artikel 5. Wijze en inhoud van vermelding
1. De vissersnamen worden onder per groepsgewijs aangegeven jaartal van overlijden onder elkaar vermeld op 19 platen met telkens drie kolommen van 29 regels.

2. Van iedere visser wordt op een horizontale regel vermeld (indien en voor zover bekend) (a) de eerste voornaam voluit, (b) de beginletter van een eventueel tweede en volgende voornaam, (c) de familienaam en (d) de leeftijd ten tijde van het overlijden.

3. Indien geen leeftijd bekend is of over de juistheid daarvan geen zekerheid bestaat, blijft enige inscriptie in de voor de vermelding van de leeftijden bestemde kolom achterwege.

Artikel 6. Volgorde van vermelding
Primair: chronologisch

1. De vissers worden vermeld in chronologische volgorde per jaar. Van de jaren waarin, voor zover met huidige kennis en inzichten kan worden vastgesteld, geen vissers zijn omgekomen, blijft vermelding van een jaartal achterwege.

2. Onder elk jaartal worden de vissers zoveel mogelijk (namelijk indien en voor zover vaststelbaar) vermeld in de chronologische volgorde waarin zij in het betreffende jaar zijn overleden.

Subsidiair: alfabetisch op familienaam

3. Zijn twee of meer vissers omgekomen bij het zelfde voorval en/of op of omstreeks dezelfde datum, dan worden zij in dat geval onderling vermeld in alfabetische volgorde van hun familienaam.

Meer subsidiair: alfabetisch op voornaam

4. Dragen zij in het geval als in lid 3 bedoeld een zelfde familienaam, dan worden de vissers vermeld in alfabetische volgorde van hun voornaam, tenzij zich het geval voordoet als geregeld in lid 5.

Tertiair: volgorde van leeftijd bij familierelatie

5. Bestaat tussen de betreffende vissers met een zelfde familienaam een familierelatie, bijvoorbeeld die van vader en zoon of tussen broers, dan vindt vermelding plaats in volgorde van leeftijd.

Meer dan één voorval op dezelfde datum of in dezelfde periode

6. Ingeval zich op dezelfde datum of in dezelfde periode een voorval heeft voorgedaan op of met meerdere vissersvaartuigen en de chronologische volgorde niet vast te stellen is, vindt met inachtneming van het in de leden 3-5 bepaalde, vermelding van de visser(s) plaat:
a) indien het vissersvaartuig is voorzien van een naam: in alfabetische volgorde van de naam van het vaartuig;
b) indien het vissersvaartuig is voorzien van een registratienummer: eerst in alfabetische volgorde van de plaats van registratie en vervolgens in volgorde van het registratienummer van het vaartuig.

Onbekend vissersvaartuig

7. Ingeval zich onder vissersvaartuigen als in lid 6 bedoeld, een of meer vaartuigen bevinden waarvan de naam of het registratienummer niet is kunnen worden vastgesteld, wordt(en) eerst de visser(s) van het bekende en vervolgens die van het onbekende vaartuig vermeld.

Artikel 7. Te volgen procedure voor naamsvermelding in totstandkomingfase monument

Bekendmaking

1. Voordat tot plaatsing van de vissersnamen op het monument wordt overgegaan, worden deze via de website van de Stichting www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl en in ‘De Scheveningsche Courant’ bekend gemaakt. Derden worden daarbij in het algemeen verzocht om te reageren op mogelijke onjuistheden, onvolkomenheden of onvolledigheden.

Nabestaanden

2. In het bijzonder worden nabestaanden, die tot de visser in een naaste familiebetrekking staan of hebben gestaan, bij de in het vorige lid bedoelde bekendmaking verzocht zich binnen een termijn van drie maanden na de bekendmaking te wenden tot de Stichting, indien zij tegen vermelding of tegen niet-vermelding bezwaar hebben dan wel anderszins opmerkingen hebben. Bij gebreke van een reactie binnen de genoemde termijn zal de Stichting ervan uitgaan dat tegen vermelding, respectievelijk niet-vermelding geen bezwaar bestaat.

Bezwaar tegen voorgenomen vermelding

3. In geval van bezwaar treedt de Stichting met de betrokken nabestaande(n) in goed overleg om een oplossing te beproeven. Betreft het een bezwaar tegen een voorgenomen vermelding dan zal, in het onverhoopte geval dat geen oplossing wordt bereikt, vermelding van de naam achterwege blijven en daarvan aantekening worden gemaakt in het namenregister van de Stichting, opdat vast ligt waarom naamsvermelding in het betreffende geval niet heeft plaatsgevonden.

Bezwaar tegen voorgenomen niet-vermelding

4. Indien het een bezwaar tegen een niet-vermelding betreft, dan zal de Stichting in goed overleg met de betrokken nabestaanden gemotiveerd aangeven waarom naamsvermelding niet plaatsvindt. Dat kan zijn omdat niet is voldaan aan de criteria als geformuleerd in de artikelen 2 tot en met 4 van dit reglement, maar het kan ook een naam betreffen die tot dan toe onbekend was. Het overleg kan er in beide gevallen toe leiden dat naamsvermelding alsnog gaat plaatsvinden indien de nieuw verkregen informatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 8. Te volgen procedure voor naamsvermelding in toekomstige gevallen
1. Wanneer (vaststaat dat) een visser is overleden en aan de voorwaarden voor vermelding op het monument overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 4 van dit reglement is voldaan, treedt de Stichting op een daartoe gepast moment in overleg met de directe nabestaanden aangaande de vraag of zij akkoord gaan met naamsvermelding op het monument.

2. In geval de nabestaande(n) niet met naamsvermelding akkoord gaan, vindt het bepaalde in artikel 7, lid 3 overeenkomstige toepassing.

3. De kosten van naamsvermelding komen in beginsel ten laste van het vermogen van de Stichting of worden, indien en voor zover het stichtingsvermogen ontoereikend mocht blijken, bestreden vanuit donaties door derden.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘monument’ wordt zowel bedoeld het monument aan de boulevard zelve als het digitale monument, dat te raadplegen is op www. vissersnamenmonumentscheveningen.nl

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.

3. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en de statuten van de Stichting prevaleren de statuten.

4. Dit reglement wordt kort aangehaald als Naamsvermeldingreglement VNMS.